“Yoshi, Yoshi, Yoshi. You’re good. But you can’t beat me with a stick.”

Saturday, August 11th, 2012

original: zankimaru-deactivated20140603 | via: zankimaru-deactivated20140603 | 115 notes
#bunraku #GACKT #gif #yoshi
✂ Theme by Faluvtha